ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

 

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ               Σχολ. έτος 2018-2019

 

   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

 

Γουρζουλίδου Αθηνά

Φιλόλογος Διευθύντρια

Κάθε μέρα μετά από τηλεφώνημα

 

Γιακουμέλου Φιορούλα

Υποδιευθύντρια

Γερμανικών

   

09:05 -09:50

   

       

Ζέρβα Ιωάννα

Θεολόγος

   

10.00-10.45

   

       

Γρίβα Θεοδώρα

Φιλόλογος

   

10.00-10.45

   

       

Φωτίου Γεωργία

Φιλόλογος

   

10.00-10.45

   

 

Πολύζου Χρυσάνθη

Φιλόλογος

   

10.55-11.40

   

       

Μίχου Ιωάννα

Φιλόλογος

   

10.55-11.40

   

     

Τσαρδούνη Ανδριάνα          

Φιλόλογος

   

09.05-09.50

   

       

Βαρσάκης Νικόλαος

Μαθηματικός

   

10.55-11.40

   

       

Κούτουλα Σοφία

Μαθηματικός

   

10.00-10.45

   

       

Βασιλακοπούλου Δέσπω

Γεωλόγος

   

10.55-11.40

   

    

Αθανασίου Πελαγία

Φυσικός

   

10.55-11.40

   

    

Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος

Χημικός

   

10.55-11.40

   

    

Μακρή Αικατερίνη

Γαλλικών

 

10.55-11.40

     

    

Αθανασιάδου Δέσποινα

Γαλλικών

   

10.00-10.45

   

    

Μακρή Λουκία

Αγγλικών

   

11.50-12.35

   

    

Χριστοδούλου Μαρία

Αγγλικών

   

     10.00-10.45

   

    

Αλεξανδρίδου Ειρήνη

Καλλιτεχνικών

   

10.55-11.40

   

    

Παλυβού Σταμάτα

Φυσ. Αγωγής

   

10.55-11.40

   

    

Καγιά Ελένη

Φυσ. Αγωγής

   

10.00-10.45

   

    

Ζερβάκη Αικατερίνη

Οικ. Οικονομίας

   

09.05-09.50

   

    

Τσαφαράς Αναστάσιος

Μουσικής

   

   11.50-12.35

   

    

Διαμάντης Σπυρίδων

Τεχνολογίας

   

10.00-10.45

   

    

Προεστάκης Γεώργιος

Πληροφορικής

   

10.00-10.45

   

    

Σταυρινάκης Ιωάννης

Πληροφορικής

   

3ο διάλλειμμα

 

 

 

                                                        

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Οκτώβριος 2017 Πρωτάθλημα σκακιού

 

 Οκτώβριος 2017 Πρωτάθλημα σκακιού

Η θεατρική ομάδα του

10ου Γυμνασίου Καλλιθέας παρουσιάζει

το θεατρικό έργο του Δημ. Ψαθα

Φωνάζει ο κλέφτης 

την Τετάρτη 24 Μαίου 2017 στις 7.00 μ.μ 

στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας 

 

Με τους μαθητές και μαθήτριες

Γιαννακόπουλο Παναγιώτη,

Μαγγίπα Αλεξάνδρα, Σκέντο Νίκο,

Βεντούρη Κωνσταντίνο, Βουνιόζου Άννα,

Ελευθερόγλου Εφραίμ,Ψωμά Χρυσάνθη

   Αλαφούζο Νίκο, Μπεκήρο Γιάννη

 

 

.................................................

10ο Γυμνάσιο Καλλιθέας 

ΑΣΦΑΛΗΣ  ΠΛΟΗΓΗΣΗ

    ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

   

Τετάρτη  4 Μαρτίου 2015

 

ώρα 18:30 ? 20:00

 

       στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου  Καλλιθέας

 

    Μαντζαγριωτάκη  76

 

Ο ρόλος της οικογένειας καθώς και βασικοί κανόνες ασφαλείας  και χρήσης του διαδικτύου που οφείλουν να γνωρίζουν οι γονείς.

 

************************

Eνισχυτική διδασκαλία 2016-2017

 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα με την υπ? αριθμ. 169770/Δ2/12.10.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3406), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών όλων των τάξεων Γυμνασίου, ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 η Ενισχυτική Διδασκαλία περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. 

Ο/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα. Την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στην Ενισχυτική Διδασκαλία την υποβάλλει ο/η γονέας ? κηδεμόνας προς τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2016.

Η αίτηση 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

   

Ο ? Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

   

Ημερομηνία γέννησης(2):

   

Τόπος Γέννησης:

   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

   

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

   

ΑΦΜ

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):

 
                               


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ως γονέας/κηδεμόνας του/της ?????????????????????, μαθητή/-τριας του ....... Τμήματος της ??.  Τάξης Γυμνασίου, επιθυμώ να παρακολουθήσει κατά το σχολικό έτος 2016-2017 τα παρακάτω μαθήματα

1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

?????

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

?????

3. Μαθηματικά

 

?????

4. Φυσική

 

?????

5. Χημεία 

 

?????

6. Αγγλικά

 

????..

που προσφέρονται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

 

Ημερομηνία:        ????????.

 

Ο ? Η Δηλ.

 

(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο γονέα ή κηδεμόνα το σχολείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής.  

(2) Αναγράφεται αριθμητικώς.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.